Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

İ.T.Ü. Mezunları Eğitim Vakfı (“İTÜMEV”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, İTÜMEV ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile muhatap, bağışçı, bursiyer, akademisyen, tedarikçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen sıfatıyla veri sahibi olarak İTÜMEV ile paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, İTÜMEV’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, İTÜMEV’in vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uygun olarak İTÜMEV bünyesinde bağış ve yardımların alınması, İTÜMEV tarafından burs imkanlarının sağlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, öğretim üyelerine ve öğrencilerine destek olmak amaçlı bağış taahhütlerinin alınması, yardımlarda bulunulması, İTÜMEV’in kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerini icra edilebilmesi için ilgili kişilerle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, bedelli veya bedelsiz süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla İTÜMEV tarafından işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, İTÜMEV’in vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uygun olarak İTÜMEV bünyesinde bağış ve yardımların alınması ve İTÜMEV tarafından burs imkanlarının sağlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, öğretim üyelerine ve öğrencilerine destek olmak amaçlı bağış taahhütlerinin alınması, yardımlarda bulunulması, İTÜMEV’ın kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerinin icra edilebilmesi için ilgili kişilerle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, bedelli veya bedelsiz süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Burs Ofisi de dahil işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, İTÜMEV ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İTÜMEV’in faaliyetlerini yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda İTÜMEV’in hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen kişisel veriler Burs Başvuru Formları, Hibe Programı Başvuru Formları, Bağış Formları, Akademik Teşvik Başvuru Portalleri gibi kanallarla İTÜMEV birimleri ve ofisleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması:

Kişisel veriler, İTÜMEV nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Yine İTÜMEV, kişisel verilerin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nin 12. Maddesi gereği kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve söz konusu verilerin muhafazasını sağlayacak şekilde düzenlemek, kontrol etmek konuylailgili her türlü yazılımsal ve fiziksel tedbirleri almakla yükümlüdür. İTÜMEV; Kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edildiğini öğrenmesi durumunda durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

5. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle [1] İTÜMEV’e başvurarak,

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “İ.T.Ü. Mezunları Eğitim Vakfı  

Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. 1236 Sok. No:2/7 Balgat/Çankaya-ANKARA” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İTÜMEV tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İTÜMEV için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İTÜMEV’a daha önce bildirilen ve İTÜMEV’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla İTÜMEV’a iletir.

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde İTÜMEV tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.